Free Bets offers available across all uk gambling sites - Bookies Free Bets from www.bets.zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best free bets.

TEHN. PREGLED I REG. VOZILA

Tehni?ki ispravna vozila su veoma važan faktor bezbednosti saobra?aja. Samo tehni?ki ispravna vozila mogu garantovati njegovu bezbednu primenu pa je, sa tog razloga, tehni?ka ispravnost vozila i osnovni uslov za registraciju vozila.

Kontrola tehni?ke ispravnosti vozila obuhvata detaljnu kontrolu svih ure?aja vozila, bitnih sa gledišta bezbednosti vožnje, a vrši je, na redovnom tehni?kom pregledu, ovlaš?ena organizacija za vršenje tehni?kog pregleda vozila. U ovu svrhu, ovlaš?ene organizacije za vršenje tehni?kog pregleda vozila moraju biti opremljene odgovaraju?om ispitiva?kom opremom i ure?ajima, a moraju raspolagati i odgovaraju?im stru?nim kadrom. 

Registracija bez odlaska u SUP, na 6-12 mese?nih rata, ?ekovima gradjana i platnim karticama svih banaka.

Tehni?ki pregled Vatrogas Komerc vam nudi

Tehni?ki pregled vozila

Izdavanje registracionih nalepnica 

Polise Djenerali I Dunav osiguranja

Kompletna registracija bez odlaska u PU

Svake subote radimo atesteza homologaciju vozila iz uvoza u saradnji sa mašinskim fakultetom